ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων έχει τεκμηριωθεί και διαδοθεί μέσω της Δήλωσης της Πολιτικής Ασφάλειας Τροφίμων, σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας, με την ανάρτηση στους χώρους της εταιρίας, τη διανομή στο προσωπικό της και την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα της εταιρίας προς γνωστοποίηση σε όλα τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. 

Η πολιτική για την Ασφάλεια των Τροφίμων της εταιρίας είναι η παρακάτω:

Η εταιρία SUGARTIA ΕΠΕ ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στην παραγωγή & συσκευασία ασφαλών προϊόντων και στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Ασφάλειας Προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του FSSC 22000 (version 5).

Το Σύστημα Ασφάλειας Προϊόντων της Εταιρίας καλύπτει την: 1) Παραγωγή και συσκευασία άχνης ζάχαρης, καθώς επίσης την συσκευασία λευκής κρυσταλλικής και καστανής ζάχαρης στις εγκαταστάσεις της α) στην Μαγούλα Αττικής και β) στην Περιοχή Λαχαναγοράς στη Θεσσαλονίκη  – 2) Αποθήκευση, Εμπόριο & Διανομή Προϊόντων Ζάχαρης.

Η εταιρία SUGARTIA ΕΠΕ θεωρεί την ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων ως αυτονόητη και ελάχιστη προϋπόθεση και η συμμόρφωση με όλους τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς αποτελεί βασική αρχή της.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των Πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας & ασφάλειας και η συνέπεια στις παραδόσεις αποτελούν βασικές αρχές της εταιρίας SUGARTIA ΕΠΕ.  Γενικός στόχος  είναι η προσφορά στους Πελάτες της εταιρίας ασφαλών προϊόντων υψηλής ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία επιδιώκει:

 • Συνεχή συμμόρφωση των προϊόντων και των συσκευασιών  με τις απαιτήσεις της Εθνικής  & Κοινοτικής  Νομοθεσίας
 • Όλα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των τελικών προϊόντων της εταιρίας να ακολουθούν το πλάνο αναλύσεων και να είναι μέσα στα καθορισμένα από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία όρια.
 • Οι επιστροφές προϊόντων ή παράπονα από πελάτες για την ασφάλεια των προϊόντων να μην ξεπερνούν το 5% του συνόλου των πωληθέντων προϊόντων.
 • Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των προμηθευτών ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εταιρείας.
 • Τη συνεχή διεύρυνση του μεριδίου της αγοράς της εταιρίας από το τμήμα πωλήσεων.
 • Πλήρης ικανοποίηση των συμβάσεων με τους πελάτες.
 • Το ποσοστό των πλήρως ικανοποιημένων πελατών ως προς την ποιότητα των προϊόντων και την συνέπεια στις παραδόσεις να ανέρχεται κατ΄ελάχιστο στο 80%
 • Τη διαρκή αναβάθμιση του δυναμικού της εταιρίας, μέσω ετήσιων προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και πρόσληψης καταρτισμένων νέων εργαζόμενων.
 • Παροχή των πόρων για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων υψηλής ποιότητας.
 • Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ασφάλειας Προϊόντων και της λειτουργίας της Εταιρίας με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων :
 • Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων για την ασφάλεια των προϊόντων.
 • Ανασκόπηση Διοίκησης
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος Ασφάλειας Προϊόντων όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της εταιρίας.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση των πόρων και των μέσων που κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση των εργασιών της και για την επίτευξη της πολιτικής και των στόχων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. 

Όλο το προσωπικό καλείται να συμμετέχει για να ενισχύσει την ως άνω προσπάθεια. Κάθε εργαζόμενος φέρει ευθύνη για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ασφάλειας των προϊόντων και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Ασφάλειας Προϊόντων και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Η εταιρία σεβόμενη την προσπάθεια του προσωπικού, οφείλει και διασφαλίζει τις σωστές συνθήκες εργασίας, την επιβράβευση κατά την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Στη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρίας SUGARTIA ΕΠΕ  εντάσσονται η αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η συνετή χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η εφαρμογή κανόνων υγείας και ασφάλειας με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Η εταιρεία σεβόμενη το περιβάλλον προβαίνει στη συλλογή και ανακύκλωση όλων των υποπροϊόντων και συσκευασιών.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

Για την Sugartia ΕΠΕ

                                                                 Έκδοση: 1 / 15.09.2019

Σίσκος Αργύριος